TEX-NL archief augustus 1992

Inhoudsopgave

Sat, 1 Aug 92 00:08:00 MET:  Re: Keyword parameters (was Kommer en ...)
Tue, 4 Aug 92 10:37:00 +0100:  Re: stijl aanpassing?
Wed, 5 Aug 92 09:05:11 MET+1:  pc spelling checker
Wed, 5 Aug 92 09:53:35 METDST:  Re: pc spelling checker
Wed, 5 Aug 92 10:39:34 +0200:  Re: tekst in kolommen
Wed, 5 Aug 92 10:47:11 +0100:  PC-TEX
Wed, 5 Aug 92 10:36:51 MET+1:  Re: pc spelling checker
Wed, 5 Aug 92 13:25:00 MET:  Re: tekst in kolommen
Wed, 5 Aug 92 13:37:00 MET:  Re: pc spelling checker
Thu, 6 Aug 92 16:33:39 +0200:  TeX-nl, waar allerlei mensen zitten die veel weten
Thu, 6 Aug 92 14:48:00 +0100:  Re: TeX-nl, waar allerlei mensen zitten die veel weten
Fri, 7 Aug 92 15:37:32 +0200:  Vakantie verrassing
Sat, 8 Aug 92 13:30:39 EDT:  Re: Keyword parameters (was Kommer en ...)
Sat, 8 Aug 92 21:37:00 MET:  Re: Keyword parameters (was Kommer en ...)
Mon, 10 Aug 92 09:32:00 +0100:  Portland (was: RE: Keyword parameters (was Kommer en ...))
Mon, 10 Aug 92 09:53:01 +0200:  tekst in kolommen
Mon, 10 Aug 92 11:42:05 CET:  Postbox vervuiling
Mon, 10 Aug 92 11:35:18 MET+1:  pc spelling checker: nu echt
Mon, 10 Aug 92 11:54:05 MET+1:  probleem met DROP.STY
Mon, 10 Aug 92 12:40:00 +0100:  Re: pc spelling checker: nu echt
Tue, 11 Aug 92 09:34:07 MET:  ftp-adres van utrechts archief?
Wed, 12 Aug 92 14:48:52 LCL: (no subject)
Wed, 12 Aug 92 16:27:00 MET:  Re: hpgl in dvi-file voegen
Wed, 12 Aug 92 16:16:33 MET+1:  Re: HPGL pictures in TeX documents
Thu, 13 Aug 92 09:15:43 +0200:  Re: ftp-adres van utrechts archief?
Thu, 13 Aug 92 12:16:06 CET:  Een probleem met newapa.bst.
Fri, 14 Aug 92 09:30:00 MET:  LaTeX probleem
Mon, 17 Aug 92 09:32:54 MET+1:  hyphenation bij quotes
Mon, 17 Aug 92 09:54:20 MET:  Re: LaTeX probleem
Mon, 17 Aug 92 11:46:00 +0100:  Re: hyphenation bij quotes
Mon, 17 Aug 92 12:51:53 CET:  typography buffs
Mon, 17 Aug 92 13:30:09 MDT:  Re: typography buffs
Mon, 17 Aug 92 14:41:31 +0200:  Re: typography buffs
Mon, 17 Aug 92 10:40:06 EDT:  Re: hyphenation bij quotes
Tue, 18 Aug 92 09:12:51 MET+1:  re: hyphenations
Tue, 18 Aug 92 16:22:00 CET:  DVISCR
Tue, 18 Aug 92 16:09:35 MET:  nummering van formules
Tue, 18 Aug 92 10:52:34 EDT:  Re: hyphenations
Tue, 18 Aug 92 10:56:30 EDT:  Re: nummering van formules
Wed, 19 Aug 92 15:56:00 CET:  parindent
Wed, 19 Aug 92 16:45:00 +0100:  Re: parindent
Wed, 19 Aug 92 12:18:17 EDT:  Re: parindent
Thu, 20 Aug 92 09:44:00 CET:  Re: Re: parindent
Thu, 20 Aug 92 13:13:51 EDT:  Re: parindent
Thu, 20 Aug 92 03:00:00 LCL:  X-posting, printing .TEX files on a 3820 printer
Fri, 21 Aug 92 11:01:38 MET:  nieuwe letter
Fri, 21 Aug 92 12:38:55 CET:  Re: nieuwe letter
Fri, 21 Aug 92 16:12:00 CET:  Re: nieuwe letter
Tue, 25 Aug 92 09:51:00 MET:  probleem met Artikel style
Tue, 25 Aug 92 10:05:00 CET:  Accents: genaccent
Tue, 25 Aug 92 13:00:00 MET:  Re: probleem met Artikel style
Tue, 25 Aug 92 17:18:52 CET:  Spelling checker
Tue, 25 Aug 92 22:15:00 +0100:  Re: probleem met Artikel style
Tue, 25 Aug 92 23:25:00 +0100:  Revised NTG documentstyles
Wed, 26 Aug 92 12:24:44 CET:  Re: Spelling checker
Wed, 26 Aug 92 17:26:06 +0200:  Unix man pages
Wed, 26 Aug 92 16:37:52 +0200:  Re: Unix man pages
Wed, 26 Aug 92 16:02:24 +0200:  Re: Revised NTG documentstyles
Wed, 26 Aug 92 16:49:00 +0100:  Re: Unix man pages
Wed, 26 Aug 92 18:07:02 CET:  Re: Accents: genaccent
Thu, 27 Aug 92 09:37:01 CET:  Re: Revised NTG documentstyles
Thu, 27 Aug 92 09:46:19 CET:  Re: Revised NTG documentstyles (foutje, bedankt)
Thu, 27 Aug 92 15:50:44 METDST:  time
Thu, 27 Aug 92 21:38:00 +0100:  Re: time
Sun, 30 Aug 92 11:07:00 MET:  Cursus tijdens lustrum? welke?
Sun, 30 Aug 92 11:10:00 MET:  Lustrum activiteiten ernaast.


Date:Sat, 1 Aug 92 00:08:00 MET
From:    CGL AT RUGR86.RUG.NL
Subject:    Re: Keyword parameters (was Kommer en ...)
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Persoonlijk vind ik dt een voorbeeld de kracht moet illustreren waar
een auteur op uit is. Ik vraag mij bij de switch af of dit wederom
zo moet als de expansie een sleutel als tussenphase geeft. Waarom dan niet
gewoon een macro? Bij de fruitmachine waarbij fruit dus expandeert naar \apple
\berry e.d. dan staan deze sleutels toch voor definitions die al eerder
gedefinieerd hadden kunnen worden en dynamisch aangeroepen/invoked?
Bijvoorbeeld:
\def\fruit{...
\if... \apple
\else \berry
\fi}
In dit in principe schema wordt\fruit uiteindelijk dynamisch \apple of
\berry. Ergo het is er al alleen niet conform de syntaxis van PASCAL
of een dergelijke programmeertaal.
Mijn punt is dat auteurs moeten zouden moeten aangeven hoe iets des TeX's
kan en dan als alternatief de manier van de taal(en) waar zij mee
vertrouwd zijn.
Zoals eerder gezegd is mij dat al meer keer opgevallen, zowel in publicaties
als in cursusmateriaal, en wil ik hier melding van doen in Syntactic Sugar,
uiteraard met voorbeelden. Voor het laatste houd ik mij aanbevolen, en anders
pluis ik de literatuur wel door, niet beperkt tot TeX maar programmeren
in het algemeen.
---Kees---Date:Tue, 4 Aug 92 10:37:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Re: stijl aanpassing?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>
> Hi,
> Wie helpt me met een paar style definities uit de brand?
    Peter,

        Ik zie dat nog niemand gereageerd heeft (althans niet publiek),
        dus ik zal eens een poging wagen.
>
> Ik gebruik book.sty en wil:
> a: \bigskip herdefinieren zodanig dat de eerste alinea erna geen indent
> heeft.
        Hmm, dat is niet zo eenvoudig. Je moet dan ervoor zorgen dat
        \bigskip de benodigde code in \everypar opslaat. Die code moet
        er vervolgens ook voor zorgend dat \everypar weer geleegd wordt.
        Bijvoorbeeld:
\renewcommand{\bigskip}{\vspace\bigskipamount%        de originele definitie
                        \everypar{\setbox\z@\lastbox% verwijder de indent
                                  \everypar{}}}%      maak \everypar leeg

        Geen garantie, ik heb dit niet geprobeerd :-)
> b: nu lopen de hoofdstuknummering en titel in de ene header en de paragraaf-
> nummering en titel in de andere header mee. Ik wil part-nummering en titel
> en hoofdstuk-nummering en titel.
        Ik ga ervan uit dat je de paginastijl `headings' gebruikt. Neem dan
        het volgende in een stijl file op:
--------8<--------
%    Herdefinitie van een macro uit book.sty om parts in de sprekende
%    kopregel te kunnen krijgen.
\def\@part[#1]#2{\ifnum \c@secnumdepth >-2\relax  % IF secnumdepth > -2
        \refstepcounter{part}%                    %   THEN step
                                                  %         part counter
        \addcontentsline{toc}{part}{\thepart      %        add toc line
        \hspace{1em}#1}\else                      %   ELSE add
                                                  %         unnumb. line
        \addcontentsline{toc}{part}{#1}\fi        % FI
   \partmark{#1}%<---- Dit was \markboth{}{}%
   {\centering                       % %% added 19 Jan 88
    \interlinepenalty \@M            %% RmS added 11 Nov 91
    \ifnum \c@secnumdepth >-2\relax  % IF secnumdepth > -2
      \huge\bf \partname~\thepart    %   THEN Print '\partname' and
    \par                             %         number in \huge bold.
    \vskip 20\p@\fi                  %        Add space before title.
    \Huge \bf                        % FI
    #2\par}\@endpart}                % Print Title in \Huge bold.
                                     % Bug Fix 13 Nov 89: #1 -> #2
%
% Aanpassing van de definitie van pagestyle{headings}:
%
\def\ps@headings{\let\@mkboth\markboth
 \def\@oddfoot{}\def\@evenfoot{}%       No feet.
 \def\@evenhead{\rm \thepage\hfil \sl \leftmark}%        Left heading.
 \def\@oddhead{{\sl \rightmark}\hfil \rm\thepage}% Right heading.
 \def\partmark##1{\markboth {\uppercase{\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
      \partname\ \thepart. \ \fi ##1}}{}}% toegevoegd
 \def\chaptermark##1{\markright {\uppercase{\ifnum \c@secnumdepth >\z@
   \@chapapp\ \thechapter. \ \fi ##1}}% was sectionmark
 \def\sectionmark##1{}% moet wel gedefinieerd zijn, maar doet niets meer
}}
--------8<--------
> c: ik wil de glossary gebruiken om er een lijst van afkortingen in te zetten.
> Hoe laat ik de kop 'lijst van afkortingen' verschijnen.
>
        Neem het volgende in dezelfde style file op. Dit definieert de
        omgeving `shorthands' en is een gewijzigde versie van de `theindex'
        omgeving. Je kunt de glossary met makeindex sorteren en met een
        makeindex-style file zorgen dat de goede omgeving in het reslutaat
        komt.
--------8<--------
\def\shorthands{\@restonecoltrue\if@twocolumn\@restonecolfalse\fi
\columnseprule \z@
\columnsep 35\p@\twocolumn[\@makeschapterhead{\shorthandsname}]%
    \@mkboth{\uppercase{\shorthandsname}}{\uppercase{\shorthandsname}}%
    \thispagestyle{plain}\parindent\z@
    \parskip\z@ plus .3\p@\relax\let\item\@shitem}
\def\shitem{\par}
\def\endshorthands{\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
--------8<--------

        Het bovenstaande gaat ervan uit dat je de afkortingen in twee kolommen
        wilt zetten.

        Ik hoop dat dit je wat helpt?

    Met vriendelijke groeten,

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Wed, 5 Aug 92 09:05:11 MET+1
From:    Erik Frambach <FRAMBACH AT ECO.RUG.NL>
Subject:    pc spelling checker
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


MS-DOSsers,

Een tijdje geleden heb ik een spelling checker voor TeX op pc's
beschikbaar gesteld voor dit selekte gezelschap.
Maar van het een komt het ander.
Een verder verbeterde versie is nu definitief aan het publieke
domein geschonken, en is verkrijgbaar bij o.a. SIMTEL en GARBO.
Hij heet nu AMSPELL en staat onder de directory <MSDOS.TXTUTL>
als AMSPEL20.ZIP.
Misschien iets om in het welkomspakket voor pc-gebruikers op
te nemen?

Erik Frambach
Date:Wed, 5 Aug 92 09:53:35 METDST
From:    Wim Penninx <penninx AT DUTIOSA.TUDELFT.NL>
Subject:    Re: pc spelling checker
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>
>
> MS-DOSsers,
>
> Een tijdje geleden heb ik een spelling checker voor TeX op pc's
> beschikbaar gesteld voor dit selekte gezelschap.
> Maar van het een komt het ander.
> Een verder verbeterde versie is nu definitief aan het publieke
> domein geschonken, en is verkrijgbaar bij o.a. SIMTEL en GARBO.
> Hij heet nu AMSPELL en staat onder de directory <MSDOS.TXTUTL>
> als AMSPEL20.ZIP.
> Misschien iets om in het welkomspakket voor pc-gebruikers op
> te nemen?
>
> Erik Frambach
>

Ik kan hem niet vinden onder garbo.uwasa.fi, ook niet onder nic.funet.fi.
Zou hij misschien anders kunnen heten, of onder een andere directory staan?


Wim  Penninx

Date:Wed, 5 Aug 92 10:39:34 +0200
From:    hansm AT FWI.UVA.NL
Subject:    Re: tekst in kolommen
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>Beste Kees,
>
>van 2 kolommen terug naar 1 met kolom-balans is een ander probleem.
>Ik denk dat dat ook op te lossen is zonder plainoutput te herschrijven.
>
>De inserts behandel ik niet, dat doet plainoutput. Pagina nummers geen
>probleem. Voetnoten komen onder de eerste kolom.
>
>De lange artikelen van Salomon heb ik doorgelezen, maar ik vond daar
>geen antwoord op mijn vraag.
>
>Robert
Ik heb voor plain TeX hier ook wel eens aan gewerkt. Het goed krijgen van
inserts, voetnoten, etc. is niet zo simpel. Zelf kwam ik tot de conclusie,
dat gekozen moet worden tussen twee kwaden (als men tenminste de oplossing
redelijk simpel wil houden):
1. afwisseling van het aantal kolommen binnen een blz. Dan is het wel
doenlijk om voetnoten naar keuze onderaan vol over de blz te krijgen of
verzameld in de laatste kolom. Maar voor inserts in de kolommen zie ik geen
simpele oplossing, wel voor top- en bottominserts over de volle breedte.
2. vaste opslitsing van blz in kolommen, uiteraard wel variabel per blz. Nu
is het verzamelen van voetnoten in de laaste kolom, of zetten over de volle
breedte weer een ramp, idem inserts. Inserts (top, mid, bottom) in een
kolom is weer heel doenlijk.
Zoals men zal begrijpen vergt e.a.a. onvermijdelijk het schrijven van
output routines.
Bij gelegenheid van een NTG-bijeenkomst wil ik de spullen wel eens
meenemen, als daar interesse voor bestaat.
Hans van der Meer
--------------------------------------------
Hans van der Meer
Faculteit Wiskunde en Informatica UVA
Plantage Muidergracht 24
1018 TV  AMSTERDAM
tel. 020 - 525.7006, fax 020 - 525.5101
email: hansm AT fwi.uva.nl
--------------------------------------------

Date:Wed, 5 Aug 92 10:47:11 +0100
From:    mark vd velden <vdvelden AT SUN01.INFO.WAU.NL>
Subject:    PC-TEX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Beste tex'ers,

Mede naar aanleiding van het recente bericht over een spellings checker
voor de MS-DOS omgeving: Weet iemand hoe ik aan de meest recente versie
van LaTeX voor de PC kan komen (inclusief printer drivers, pre-viewer en
nu dus ook spellingschecker)??

Mark van der Velden
Date:Wed, 5 Aug 92 10:36:51 MET+1
From:    Erik Frambach <FRAMBACH AT ECO.RUG.NL>
Subject:    Re: pc spelling checker
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


> > Hij heet nu AMSPELL en staat onder de directory <MSDOS.TXTUTL>
> > als AMSPEL20.ZIP.
> > Misschien iets om in het welkomspakket voor pc-gebruikers op
> > te nemen?
> >
> > Erik Frambach
> >
>
> Ik kan hem niet vinden onder garbo.uwasa.fi, ook niet onder nic.funet.fi.
> Zou hij misschien anders kunnen heten, of onder een andere directory staan?
>
>
> Wim  Penninx

Hij is gisteren `opgeladen'. Wellicht hebben de systeembeheerders hem
nog niet op zijn plaats gezet. Even afwachten.

Erik Frambach
Date:Wed, 5 Aug 92 13:25:00 MET
From:    CGL AT RUGR86.RUG.NL
Subject:    Re: tekst in kolommen
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Bedankt Hans, en zeker doen (het meenemen). Overigens zou een bijdrage op dat
punt aan de MAPS goed zijn. Zelf denk ik aan overnemen van werk wat anderen
reeds gedaan hebben, bijvoorbeeld TUGboat.sty gebruiken met gewijzigde kop
en voetregel (Dus andere bron dan TUGboat 0.0 o.i.d, en pagina 1000,...)
Bovendien speelt dat in op standaarden: je gebruikt wat TUGboat ook doet
(en daar gaan veel zo niet al mijn artikelen omtrent TeX zaken uiteindelijk
heen, en dat scheelt dus werk), en ik hoop nog steeds dat de redactie van
NTG ook uitgaat van de TUGboat stylen, in ieder geval die ook toelaat,
vanwege compatibiliteit, niet opnieuw uitvinden van het jeweetwel, en
LaTeX invoer toelaat. Dat is nogal wat niet? Verder verschillen de
Europese stijlen (GUTenberg cahiers en EuroTeX proceedings) niet zoveel.

Ik ben nog niet toegekomen aan het bekijken van Roberts teksten, vawege
mijn werk aan tabellen (is klaar) en het op transparanten zetten van het
een en ander voor Praag. Daartussen door kwam `Syntactic Sugar' fietsen, wat
ook al aardig opgezet is en verschillende publicaties van kanttekeneningen
voorziet. Tabellen en Syntactic Sugar zullen aangeboden worden aan de komende
MAPS.
---Kees---
Date:Wed, 5 Aug 92 13:37:00 MET
From:    CGL AT RUGR86.RUG.NL
Subject:    Re: pc spelling checker
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Bedankt Erik! Het lijkt mij zeker een kandidaat voor het welkomstpakket.
Maar zoals je weet gaat Jos Winnink (en nu ook Wietse Dol) daarmee bezig.
Ik vind zelf altijd een gereedschap met een lokale gebruikersschaar
een goed uitgangspunt. Het staat mij niet helemaal bij hoe het zat
met alternatieven, o.a. die van van der Steen van het CWI?
Je zou het helemaal makkelijk maken met een voorstel naar de PC werkgroep
te komen op dit punt dat door jezlf en van der Steen en eventueel andere
betrokkenen (ik bedoel mensen die er serieus naar gekeken hebben),
ondersteund wordt. Het is dan nog slechts een even afchecken en opnemen
in het algemene distributieproces. Nu ligt er nog een beslissing welk
te doen. Graag nog even doorpakken, en alvast bedankt,
---Kees---
Date:Thu, 6 Aug 92 16:33:39 +0200
From:    N.POPPELIER AT ELSEVIER.NL
Subject:    TeX-nl, waar allerlei mensen zitten die veel weten
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Ja ja, hier is weer een vraag die niet over TeX gaat, maar TeX-ers
zitten op het net en horen regelmatig het een en ander, dus ...

Heeft een van jullie wel eens de term WAIS gehoord? Zo ja, wat is het
en waar vind ik meer informatie?

Dank ... en excuus voor het misbruik van deze lijst,

Nico
Date:Thu, 6 Aug 92 14:48:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Re: TeX-nl, waar allerlei mensen zitten die veel weten
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>
>
> Ja ja, hier is weer een vraag die niet over TeX gaat, maar TeX-ers
> zitten op het net en horen regelmatig het een en ander, dus ...
>
> Heeft een van jullie wel eens de term WAIS gehoord? Zo ja, wat is het
> en waar vind ik meer informatie?
>
        Als je op de conferentie in Portland was geweest, dan had je er
        van kunnen horen :-):-)
        WAIS staat voor Wide Area Information Server. Het is de bedoeling
        dat ook Aston daaraan gaat meedoen. Je moet locaal een client hebben
        draaien om er gebruik van te kunnen maken. Het is de bedoeling dat het
        via WAIS mogelijk is om informatie op te vragen, waar die zich ook
        bevindt op het computernetwerk.
        Joachim Schrod wist er op de conferentie tijdens een workshop over
        archives het een en ander over te vertellen, maar hij is nu nog
        op vakantie. Je kunt proberen een van de mensen van de Aston archive
        groep te benaderen om mmer info te krijgen (bijvoorbeeld Sebastian
        Rahtz (spqr AT minster.york.ac.uk)).

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Fri, 7 Aug 92 15:37:32 +0200
From:    Jules van Weerden <Jules.vanWeerden AT LET.RUU.NL>
Subject:    Vakantie verrassing
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Hoi,

Ik fiets in Polen en kom in een kleine stad.
In een willekeurige winkel koop ik een
willekeurig computerblaadje.
Wat ziet mijn oog:

een installatiehandleiding van EMTEX.

Ik voelde me weer direct 'thuis'

                                Jules van Weerden
                                Fac Letteren, Utrecht
Date:Sat, 8 Aug 92 13:30:39 EDT
From:    eijkhout AT CS.UTK.EDU
Subject:    Re: Keyword parameters (was Kommer en ...)
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Terug van even weggeweest wil ik Kees toch even antwoorden.

> Ik vraag mij bij de switch af of dit wederom
>zo moet als de expansie een sleutel als tussenphase geeft. Waarom dan niet
>gewoon een macro?

Omdat een macro specifiek is voor 'e'en vraag, terwijl \switch een algemeen
mechanisme is. Verder wil je de hoeveelheid in omloop zijnde namen
niet onnodig vermeerderen. Macrones non esse multiplicantur praeter
 necessitatem.
Of zoiets :-)

>Bijvoorbeeld:
>\def\fruit{...
>\if... \apple
>\else \berry
>\fi}

Een ander voordeel van \switch is dat je de test zelf kunt specificeren.
Je kunt dus

\switch \StringTestOne{fruit} in:
apple : ...

of \switch \StringTestTwo{fruit} in:
apple : ...

doen met
\def\StringTestOne#1#2{\def\aaa{#1}\def\bbb{#2}\ifx\aaa\bbb}

en
\def\StringTestTwo#1#2{\LongSlowCharacterByCharacterTest#1#2 ...

Samenvattend denk ik dat Kees een te plat model van TeX voorstaat:
macros en primitiven, terwijl Jonathan Fine een tussennivo wilde
hebben waar macros zich gedragen als constructies die in andere talen
een primitieve zijn. Bij voorbeeld \switch analoog aan CASE.

Dan heb je dus drie nivo's: primitieven, mechanismen geimplementeerd
als macros, en echte macros die textuele functies hebben.

Goed. Ik klim weer van mijn zeepkist af.

Heeft Johannes misschien zin om een verslag van Portland te doen?

Victor Eijkhout
Department of Computer Science; University of Tennessee at Knoxville
104 Ayres Hall; 1403 Circle Dr.; Knoxville TN 37996-1301
phone: +1 615 974 8298 (secretary 8295; fax 8296); home +1 615 558 3069
    Support the League for Programming Freedom! league AT prep.ai.mit.edu

Date:Sat, 8 Aug 92 21:37:00 MET
From:    CGL AT RUGR86.RUG.NL
Subject:    Re: Keyword parameters (was Kommer en ...)
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Bedankt Victor.
Of ik een plat model voorsta? Niet onnodig ingewikkeld, en geen onnodige
zaken die al met bestaande dingen functioneel kunnen.
Zlef de switch programmeren? Kan er toch net zo goed voor doen wat je wilt.

Later bedacht ik dat het volgende nog een voudiger is
(sorry voor de typos)
\def\switch#1{\csname fruit#1\endcsname}
met reeds beschikbaar
\def\fruita{\apple}\def\fruitb{\banana}et cetera
Waarom is er dan een switch nodig? Het is er toch al alleen met een
ongebruikelijke notatie, syntactic sugar, dus.

En als al je antwoorden toch pleiten voor een switch dan is het bovenstaande
toch een betere implementatie dan van Fine die de elementen allemaal
stuk vor stuk langs wil gaan.

Het onderliggende bij mij is dat mensen toch als programmeertaal moeilijk,
of liever ongewoon vinden. Ik vind het geen oplossing een paar bekende
structuren erin te implementeren. Eerder werkt dit averechts en verwarrend.
Zeg liever hoe de functionaliteit van de switch verkregen kan worden
op TeX's manier. Ik hoop dat het goed overkomt en er meer van een
axiomatisch standpunt, cq. RISC, idee, wordt geprogrammeerd omdat dubbele
structuren tot verwarrung leiden, en tot minder begrijpelijke code
als ieder zo zijn eigen favorieten toevoegt.

---Kees---
Date:Mon, 10 Aug 92 09:32:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Portland (was: RE: Keyword parameters (was Kommer en ...))
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>
> Heeft Johannes misschien zin om een verslag van Portland te doen?

        Ja, dat ben ik van plan. Heeft alleen even tijd nodig :-).

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Mon, 10 Aug 92 09:53:01 +0200
From:    Robert Best <best AT ZEUS.RIJNH.NL>
Subject:    tekst in kolommen
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Mijn twocol routine heeft inderdaad problemen met topinserts en voetnoten.

Het insert probleem is niet zo erg, want medinsert werkt wel, dus alle
inserts zijn met enige moeite op hun plaats te krijgen.

Voetnoten zijn een echt probleem, zoals Hans al schreef.
Eerst moet je afspreken waar de voetnoten moeten komen, onder elke
kolom apart, of onder de tweede, of onder beide in volle breedte.
Dan is er het probleem dat plainoutput wel iets van box 255, dus van de
2e kolom, af kan halen om ruimte te maken voor voetnoten, maar dat helpt
niet als ze onder de 1e terecht komen; het resultaat is een overfull
vbox melding.

Het herschrijven van plainoutput helpt hier niet.
Reeds bij het afsplitsen van de kolommen moet ruimte gereserveerd worden.
Hier volgt een uitbreiding van twocol die voetnoten onder de 2e kolom zet.

Robert Best
Rijnhuizen

\newdimen \ohsize               \newdimen \ovsize
\newdimen \colwidth             \colwidth 80 true mm
\def\twocol{
  \output {\global\setbox0 \vbox{\unvbox255}}
  \eject
  \ohsize \hsize                \ovsize \vsize
  \hsize \colwidth
  \multiply \vsize by 2 \advance \vsize by 5 mm
  \output {\dimen0 \ovsize \advance \dimen0 by -\ht0
    \setbox1 \vsplit255 to \dimen0
    \ifvoid\footins
      \setbox2 \vsplit255 to \dimen0
    \else \advance \dimen0 by -\ht\footins
      \setbox2 \vbox{\vsplit255 to \dimen0
      \bigskip \footnoterule \unvbox\footins} \fi
    \setbox9 \vbox{\unvbox255}
    \setbox255 \vbox to \ovsize {\unvbox0
      \hbox to \ohsize {\box1 \hfil \box2}}
    \hsize \ohsize              \vsize \ovsize
    \plainoutput
    \unvbox9}}


Date:Mon, 10 Aug 92 11:42:05 CET
From:    Piet Tutelaers <rcpt AT URC.TUE.NL>
Subject:    Postbox vervuiling
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>Ik vraag me af of ik de enige ben die zich irriteert aan de komkommer
discussie? Op zich zou ik er niet zo'n bezwaar tegen hebben als ze maar
buiten mijn postbox om gevoerd zou worden. Bijvoorbeeld in een UseNet
discussie groep (zoals comp.text.tex). Misschien wordt het tijd dat
TEX-NL@HEARN verhuist naar UseNet ...

Als iemand besluit iets te posten op TEX-NL dan kan toch op zijn minst
geeist worden dat er duidelijke, leesbare taal gesproken wordt. Toegegeven,
dat kost de auteur meer tijd maar het bespaart de lezer ergenis en het
voorkomt dat discussies ontaarden in E-lektronische vervuiling.

--Piet (pt)

"Zlef de switch programmeren? Kan er toch net zo goed voor doen wat je wilt."
Date:Mon, 10 Aug 92 11:35:18 MET+1
From:    Erik Frambach <FRAMBACH AT ECO.RUG.NL>
Subject:    pc spelling checker: nu echt
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


De enkele dagen geleden aangekondigde spelling checker
is gesignaleerd op de ftp server NIC.FUNET.FI, als
/pub/msdos/SIMTEL20-mirror/txtutl/amspel20.zip

Erik Frambach
Date:Mon, 10 Aug 92 11:54:05 MET+1
From:    Erik Frambach <FRAMBACH AT ECO.RUG.NL>
Subject:    probleem met DROP.STY
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Als ik DROP.STY gebruik gaat het mis als de eerste alinea niet
voldoende tekst bevat om tot voorbij de gedropte box te lopen.
In dat geval begint de nieuwe alinea gewoon op parindent vanaf
de linker marge en loopt dwars door de gedropte box heen.

  \documentstyle[drop]{article}
  \begin{document}

  \drop{Als} de alinea maar lang genoeg is gaat het goed.
  Als de alinea maar lang genoeg is gaat het goed.
  Als de alinea maar lang genoeg is gaat het goed.
  Als de alinea maar lang genoeg is gaat het goed.

  \drop{Als} de alinea kort is gaat het fout.
  Als de alinea kort is gaat het fout.

  \drop{Als} de alinea kort is moet je ingrijpen.\\
  \indent Dit lijkt min of meer op een nieuwe alinea.
  \end{document}

Is er een generieke oplossing om dit prutswerk te voorkomen?

Erik Frambach
Date:Mon, 10 Aug 92 12:40:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Re: pc spelling checker: nu echt
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>
> De enkele dagen geleden aangekondigde spelling checker
> is gesignaleerd op de ftp server NIC.FUNET.FI, als
> /pub/msdos/SIMTEL20-mirror/txtutl/amspel20.zip
>
> Erik Frambach
>
        Ik heb die file zojuist opgehaald en zal hem in Nijmegen
        (LISTSERV@HEARN) beschikbaar maken als AMSPEL20 UAA t/m UAE.
        Als uitzondering pak ik de ZIP niet uit en weer in als ZOO.

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Tue, 11 Aug 92 09:34:07 MET
From:    "J.A. van de Griend" <VDGRIEND AT RULWINW.LEIDENUNIV.NL>
Subject:    ftp-adres van utrechts archief?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Wie kan mij het ftp adres van het utrechts archief doorgeven?
Bij de naam `archive.cs.ruu.nl' of de cijfercombinatie `131.211.80.5' komt
de mededeling `unknown host'.
Bij voorbaat dank,

J.A. van de Griend
Department of Mathematics and Computer Science
Leiden University
P.O. Box 9512
2300 RA Leiden
Date:Wed, 12 Aug 92 14:48:52 LCL
From:    Undetermined origin c/o Postmaster <POSTMASTER AT nic.SURFnet.nl>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>Ik zoek een manier om bij DVIHPLJ, de driver voor HP laserprinters van
EMTeX, een plotfile in HPGL tussen te voegen (met \special). Onze
(zelfgeschreven) dataverwerkingsprogramma's geven nl. grafische uitvoer in
HPGL en ook onze HP Laserjet III printer kent deze plottertaal.
Natuurlijk is de .DVI file dan alleen maar geschikt voor uitvoer op deze
printer, maar dat is meestal geen bezwaar. De drivers van EMTeX laten dit
alleen toe voor enkele soorten pixelfiles voor zover ik na kan gaan, maar
misschien is er een truuk.

Met PTIHP, de driver van PcTeX, kon dit wel en waren plaatjes zeer
makkelijk en correct tussen te voegen. Ik had een programma gemaakt die een
paar PCL commando's toevoegde om HPGL mode in en uit te schakelen en
waarmee de grootte van het plaatje, de pendikte enz. konden worden
ingesteld.  Verder was deze driver echter slecht en klopte ook de
documentatie niet, zodat ik ben overgestapt op DVIHPLJ.

Weet iemand iets?

                                      Maurits Wijzenbeek


Misschien werkt mijn antwoordadres niet goed. Mijn Email adres is:

             MWIJZ AT PHYS.UVA.NL
Date:Wed, 12 Aug 92 16:27:00 MET
From:    HUISMAN AT TUDW03.TUDELFT.NL
Subject:    Re: hpgl in dvi-file voegen
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Beste Maurits,
Ook hier staat zo'n mooie HPIII, en jouw idee zou moeten hebben kunnen
werken. We hebben het echter niet aan de praat kunnen krijgen, en wel
omdat de range van \special commando's die de dvi-drivers van emTeX
ondersteunen zeer beperkt is.
Ik gebruik tegenwoordig een zelfgeschreven progje dat hpgl naar
\emline en dergelijke commando's omzet. Dat bevalt vrij redelijk.
Met name uitvoer van AutoCad en PC-Matlab laat zich zo in ieder
gewenst formaat opnemen.
Als je denkt hieraan iets te hebben laat je het maar weten.
Henk Huisman
huisman AT tudw03.tudelft.nl

p.s.: op zich moet het voor de heer E.M. doodsimpel zijn om in de
      volgende release van emTeX een passende \special te definieren.
      Misschien dat iemand die 'm kent eens wil porren? Voor mijn
      proefschrift is het helaas dan al te laat.......
Date:Wed, 12 Aug 92 16:16:33 MET+1
From:    DOLLY AT ECO.RUG.NL
Subject:    Re: HPGL pictures in TeX documents
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


> Ik zoek een manier om bij DVIHPLJ, de driver voor HP laserprinters
> van EMTeX, een plotfile in HPGL tussen te voegen (met \special).
> Onze  (zelfgeschreven) dataverwerkingsprogramma's geven nl.
> grafische uitvoer in HPGL en ook onze HP Laserjet III printer kent
> deze plottertaal.
>                                       Maurits Wijzenbeek
>              MWIJZ AT PHYS.UVA.NL
>

De oplossing is het converteren van de HPGL file naar een bitmap file.
D.w.z. met behulp van een conversie programma (ik gebruik zelf het
shareware programma PRINTGL) converteer je de file (zeg plaatje.hpg)
naar een PCX bitmap file (plaatje.pcx). Heb je eenmaal de PCX file
(stel dat het een plaatje is van 5cm breed en 3cm hoog) dan is deze
op zeer eenvoudige wijze in je TeX tekst te voegen:


\begin{figure}[htbp]
   \setlength{\unitlength}{1cm}
   \begin{picture}(5,3)
      \put(0,3){\special{em: graph plaatje.pcx}}
   \end{picture}
   \caption{The caption of the figure}
\end{figure}

Het mooie van deze oplossing is dat je het plaatje kunt vieuwen en
printen! Het nadeel is zeker het feit dat het resolutie afhankelijk is
(dwz op de matrix printer is het PCX plaatje groter dan op de
laserprinter).
Wil je toch een device independent oplossing dan kun je mbv het
programma BM2FONT de bitmap file vertalen naar een heuze TeXfont
(met tfm en pk files).

Heb je interesse in PRINTGL en de eventueel benodigde parameters, dan
wil ik je graag helpen.


Wietse Dol

W.Dol AT eco.rug.nl
tel. 050 633780
Date:Thu, 13 Aug 92 09:15:43 +0200
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:    Re: ftp-adres van utrechts archief?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>>>>> "J.A. van de Griend" <VDGRIEND AT RULWINW.LEIDENUNIV.NL> (JvdG) schrijft:

JvdG>
JvdG> Wie kan mij het ftp adres van het utrechts archief doorgeven?
JvdG> Bij de naam `archive.cs.ruu.nl' of de cijfercombinatie `131.211.80.5' komt
JvdG> de mededeling `unknown host'.

De nieuwe naam is ftp.cs.ruu.nl met als adres 131.211.80.17. Hoewel
archive.cs.ruu.nl ook nog zou moeten werken als overgangsmaatregel.
Misschien was het systeem net down of is er ergens een nameserver niet goed
geinstrueerd.

Piet van Oostrum <piet AT cs.ruu.nl>
Date:Thu, 13 Aug 92 12:16:06 CET
From:    KETTENIS AT RCL.WAU.NL
Subject:    Een probleem met newapa.bst.
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Beste (La)TeX'ers,
Alweer een hele poos geleden had ik problemen met de bibliografische stijl
file newapa. Tijdens executie van BibTeX komt een mededeling dat ik een
entry-string-size heb overschreden. Toen heeft Harmen van den Berg mij de
suggestie aan de hand gedaan de \betweenauthors te vervangen door "\&" of
"and". Dat hielp. Nu ben ik bezig met het echte werk en nu treedt dit
probleem weer op, ondanks de goede suggestie van Harmen. (Waarvoor ik hem
zeer dankbaar ben!). Wie weet wat ik hier verder nog aan kan doen? Voor de
goede orde heb ik hierna herhaald wat BibTeX uitkraamt, waarin dikapa.bst
de voor mij specifiek aangepaste newapa is. Alvast dank voor de te ondernemen
moeite, Dik Kettenis

This is BibTeX, C Version 0.99c
The top-level auxiliary file: boek.aux
The style file: dikapa.bst
Database file #1: refs.bib
Warning--you've exceeded 100, the entry-string-size, for entry Jeff87
while executing--line 1241 of file dikapa.bst
*Please notify the bibstyle designer*
Warning--you've exceeded 100, the entry-string-size, for entry Mitc87
while executing--line 1280 of file dikapa.bst
*Please notify the bibstyle designer*
Warning--you've exceeded 100, the entry-string-size, for entry Jeff87
while executing--line 1280 of file dikapa.bst
*Please notify the bibstyle designer*
(There were 3 warnings)
Date:Fri, 14 Aug 92 09:30:00 MET
From:    "Ruud H. Koning" <KONING AT RUGR86.RUG.NL>
Subject:    LaTeX probleem
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Hallo mede LaTeX-ers,

Ik heb een vervelend probleem: ik schrijf een stuk en de eerste sectie
vult net niet helemaal een pagina. De volgende sectie begint op een
nieuwe pagina. De voetnoot van de eerste  sectie wordt
onderaan de tekst geplakt, in plaats van onderaan de pagina!! Dit
laatste doet LaTeX wel als de eerste sectie korter is. Hoe dwing ik
LaTeX de voetnoot wel onderaan de pagina te plaatsen en niet onderaan de
tekst?

Ruud


Ruud H. Koning
Vakgroep Econometrie
Postbus 800
9700 AV Groningen
tel: 050-637075
fax: 050-633720
email: koning AT rugr86.rug.nl
Date:Mon, 17 Aug 92 09:32:54 MET+1
From:    Erik Frambach <FRAMBACH AT ECO.RUG.NL>
Subject:    hyphenation bij quotes
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Laatst kreeg ik in een bibiografie een zeer ongewenste afbreking:
   ... population-
   s'', Biometrica ...

Nader onderzoek
  \showhyphens{populations", Biometrica, 63,  615--620.}
  \showhyphens{populations'', Biometrica, 63,  615--620.}
  \showhyphens{population\nolinebreak[4]s'', Biometrica, 63,  615--620.}
levert op:
  pop-u-la-tions", Bio-met-rica, 63, 615--620.
  pop-u-la-tion-s'', Bio-met-rica, 63, 615--620.
  pop-u-la-tions'', Bio-met-rica, 63, 615--620.
(left- en righthyphenmin en -max staan op 3)

Kennelijk worden de single quotes als gewone letters in een woord
beschouwd. Maar daar ben ik helemaal niet blij mee.
Ik heb nu in mijn bibtex style \nolinebreaks toegevoegd aan de
automaties toegevoegde quotes.

Weet iemand hoe ik in het algemeen dit soort problemen voorkom
(zonder \xxxhyphenxxx te veranderen)?

Erik Frambach
Date:Mon, 17 Aug 92 09:54:20 MET
From:    "P. Wackers" <U216002 AT HNYKUN11.BITNET>
Subject:    Re: LaTeX probleem
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Ruud Koning heeft een probleem met een voetnoot die niet op de eerste
pagina wil komen. Een onelegante oplossing, die waarschijnlijk wel werkt,
is de tekst van de voetnoot in een \footnotetext{...} te zetten en die
erg vooraan in je betoog op te nemen. Op de plaats waar de voetnoot
moet komen gebruik je dan \footnotemark.
NB. Let wel goed op de nummering. \footnotemark verhoogt de teller
footnote wel, \footnotetext doet dat niet. Zie het LaTeXmanual p.156.

Paul Wackers
Date:Mon, 17 Aug 92 11:46:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Re: hyphenation bij quotes
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>
> Laatst kreeg ik in een bibiografie een zeer ongewenste afbreking:
>    ... population-
>    s'', Biometrica ...
>
> Nader onderzoek
>   \showhyphens{populations", Biometrica, 63,  615--620.}
>   \showhyphens{populations'', Biometrica, 63,  615--620.}
>   \showhyphens{population\nolinebreak[4]s'', Biometrica, 63,  615--620.}
> levert op:
>   pop-u-la-tions", Bio-met-rica, 63, 615--620.
>   pop-u-la-tion-s'', Bio-met-rica, 63, 615--620.
>   pop-u-la-tions'', Bio-met-rica, 63, 615--620.
> (left- en righthyphenmin en -max staan op 3)
>
> Kennelijk worden de single quotes als gewone letters in een woord
> beschouwd. Maar daar ben ik helemaal niet blij mee.
        Ik heb hetzelfde ook eens geprobeerd en krijg het volgende resultaat:

This is TeX, C Version 3.1 (format=plain 92.5.9)  17 AUG 1992 11:41
**\relax

*\showhyphens{populations''}

Underfull \hbox (badness 10000) detected at line 0
[] \tenrm pop-u-la-tions''

\hbox(6.94444+1.94444)x16383.99998, glue set 9782.92627 []


*\showhyphens{populations"}

Underfull \hbox (badness 10000) detected at line 0
[] \tenrm pop-u-la-tions"

\hbox(6.94444+1.94444)x16383.99998, glue set 9782.92627 []


*\bye

No pages of output.

        Met andere woorden, ik kan het probleem van Erik *niet reproduceren*

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Mon, 17 Aug 92 12:51:53 CET
From:    Piet Tutelaers <rcpt AT URC.TUE.NL>
Subject:    typography buffs
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>In the preface of `Axioms and Hulls from DEK' Lecture Notes in Computer
Science Vol 606 printed April 1992 at Springer-Verlag the last paragraph
contains something that might interest `typography buffs':

   This book may, incidentally, be interesting to typography buffs as well
   as to computer scientists, because of the rapid turnaround time
   provided by Springer-Verlag. It is the first publication to use the
   final revision of the Computer Modern typefaces, released two weeks ago.
   I made the arrowheads longer and stronger, so that they will not
   disappear so easily on xerox copies; and I redesigned a few of the
   letterforms, such as \cal I, \cal T, and \delta. There is also an
   improved method for digitization at low resolution. The new characters
   do not affect any of the line breaks or page breaks made by TeX, because
   they fit into exactly the same boxes as the old ones did. Everyone now
   using the Computer Modern fonts of 1986 should soon be able to install
   the 1992 fonts in their place, at little or no cost. I promise not to
   change them again.

--Piet (pt)

Date:Mon, 17 Aug 92 13:30:09 MDT
From:    Erik-Jan Vens <erikjan AT OBELIX.ICCE.RUG.NL>
Subject:    Re: typography buffs
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Piet Tutelaers dixit:
>    they fit into exactly the same boxes as the old ones did. Everyone now
>    using the Computer Modern fonts of 1986 should soon be able to install
>    the 1992 fonts in their place, at little or no cost. I promise not to
>    change them again.

Dat is 'm geraaie ook. Tenzij het natuurlijk kevertjes zijn die gevangen
moeten worden, maar ik neem aan dat CM ook onder de bevroren status van het
TeX project valt.

Anyways, ik kan mij geen recente wijzigingen herinneren. Dwz. van na (zeg)
maart. Ik neem dus aan dat hier de geaccumuleerde wijzigingen sinds 1986
bedoeld worden, die eenieder altijd al heeft kunnen aanbrengen?

EJee.

--

Erik-Jan Vens.  E.J.Vens AT icce.rug.nl
Date:Mon, 17 Aug 92 14:41:31 +0200
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:    Re: typography buffs
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


De genoemde wijzigingen zitten inderdaad in de distributie van maart '92.
Of althans er zitten wijzigingen in de genoemde symbolen.

Piet van Oostrum, Vakgroep Informatica, Rijksuniversiteit Utrecht,
Padualaan 14, Postbus 80.089, 3508 TB Utrecht.
Telefoon: (030) 531806   Uucp:   uunet!mcsun!ruuinf!piet
Telefax:  (030) 513791   Internet:  piet AT cs.ruu.nl
Date:Mon, 17 Aug 92 10:40:06 EDT
From:    eijkhout AT CS.UTK.EDU
Subject:    Re: hyphenation bij quotes
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Erik Frambach <FRAMBACH%ECO.RUG.NL AT UTKVM1.UTK.EDU> slaagt erin het
volgende voor elkaar te krijgen:

  \showhyphens{populations'', Biometrica, 63,  615--620.}
levert op:
  pop-u-la-tion-s'', Bio-met-rica, 63, 615--620.

Dit kan normaliter niet: een woord is volgens TeX een reeks tekens
uit hetzelfde font (zonder kerns en een boel andere dingen er tussen,
zie appendix H van het Knuth boek, of pg 172 van mijn boek),
en allemaal met niet-nul \lccode. Een woord mag wel voorafgegaan of
gevolgd worden door tekens met een nul \lccode (dit is nodig om
wel afbreking in <woord''> maar niet in <woord$woord$> te krijgen).

Een test leert mij dat:

This is TeX, C Version 3.0
*\showthe\lccode`'
> 0.

oftewel, kwootjes tellen niet mee bij afbreking.

Mijn vermoeden is dat Erik een macro pakket met creatieve \lccode
zettingen gebruikt (dat wil zeggen, als zijn bewering dat hyphenmin
links en rechts boven de nul uitsteken correct is).

Wat doet bovenstaande test bij hem?

(Ik meen me te herinneren dat iemand mij eens een soortgelijk probleem
meldde, en dat dat met multilingual TeX te maken had. Erik, kijk eens
in je hyphen.tex files die je laadt.)

Victor Eijkhout
Department of Computer Science; University of Tennessee at Knoxville
104 Ayres Hall; 1403 Circle Dr.; Knoxville TN 37996-1301
phone: +1 615 974 8298 (secretary 8295; fax 8296); home +1 615 558 3069
    Support the League for Programming Freedom! league AT prep.ai.mit.edu

Date:Tue, 18 Aug 92 09:12:51 MET+1
From:    Erik Frambach <FRAMBACH AT ECO.RUG.NL>
Subject:    re: hyphenations
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


> pop-u-lat-ion-s''
Naar aanleiding van Victor's suggesties zijn we verder gaan zoeken
en hebben het probleem gelokaliseerd in FHYPHEN.TEX.

Via Babel wordt deze ingelezen bij INITEX, en in FHYPHEN staat een
\lccode`\'=39
omdat er bv. het patroon `a4 in staat.
Zonder deze kode werkt FHYPHEN.TEX dus niet.

Hoe lossen we dit nu op? Kan ik \lccode _na_ de franse patronen
weer terugzetten, en moet FRENCH.STY hem dan weer 'aan' zetten?

Erik Frambach


Bijlage: FHYPHEN.TEX

% The FPlain TeX hyphenation tables [NOT TO BE CHANGED IN ANY WAY!]
\lccode`\'= 39
\patterns{ % just type <return> if you're not using INITEX
1ba
1be
1bi
1bo
1bu
1by
4bes.
1b2l
4ble.
4bles.
1b2r
4bre.
4bres.
1ca
1ce
1ci
1co
1cu
1cy
4ces.
1c2h
4che.
4ches.
2chb
2chg
2chm
2chn
2chp
2chs
2cht
2chw
ch4
ch2l
4chle.
4chles.
ch2r
4chre.
4chres.
1c2k
4cke
4ckes.
2ckb
2ckf
2ckg
2ck3h
2ckp
2cks
2ckt
1c2l
4cle
4cles
1c2r
4cre.
4cres.
1da
1de
1di
1do
1du
1dy
4des.
d1d2h
1d2r
4dre.
4dres.
1fa
1fe
1fi
1fo
1fu
1fy
4fes.
1f2l
4fle.
4fles.
1f2r
4fre.
4fres.
1ga
1ge
1gi
1go
1gu
1gy
4ges
4gue
4gues.
1g2ha
1g2he
1g2hi
1g2ho
1g2hy
1g2l
4gle.
4gles
1g2n
4gne.
4gnes.
1g2r
4gre.
4gres.
1ha
1he
1hi
1ho
1hu
1hy
4hes.
1j
2jk
4jes.
1ka
1ke
1ki
1ko
1ku
1ky
4kes.
1k2h
kh4
1k2r
1la
1le
1li
1lo
1lu
1ly
4les.
1ma
1me
1mi
1mo
1mu
1my
4mes.
1na
1ne
1ni
1no
1nu
1ny
4nes.
1pa
1pi
1po
1pu
1py
4pes.
1p2h
4phe.
4phes.
ph2l
4phles.
4phles.2phn
ph2r
4phre.
4phres.
2ohs
2pht
ph4
1p2l
4ple.
4ples.
1p2r
4pre.
4pres.
1q
4que.
4ques.
1ra
1re
1ri
1ro
1ru
1ry
4res.
1r2h
4rhe.
4rhes.
1sa
1se
1si
1so
1su
1sy
4ses.
1s2ch
4sch.
2schs
4sche.
4sches.
sch4
sh4
1s2h
2shm
2shr
2shs
4she.
4shes.
1ta
1te
1ti
1to
1tu
1ty
4tes.
1t2h
th4
4the.
4thes.
2thl
2thm
2thn
th2r
2ths
4tre.
4tres.
1va
1ve
1vi
1vo
1vu
1vy
4ves.
1v2r
4vre.
4vres.
1wa
1xe
1wi
1wo
1wu
4wes.
1w2r
1za
1ze
1zi
1zo
1zu
1zy
4zes.
'a4
'e4
'i4
'o4
'u4
'y4
2'2
1d'
dis2
fis2
gis2
tung2s3
lis2t
mis2
e2s3ch
i2s3chia
i2s3chio
1alcool
1algi
i1arthr
2t3heur
2r3heur
2t3houd
2s3hom
2r3hydr
o1ioni
3ph2tis
1p2neu
1p2sych
1s2caph
1s2cop
e2s3cop
di2s3cop
1s2lav
1s2lov
1s2patia
1s2perm
1s2por
1s2piel
1s2piros
1s2tandard
ois2tas
pro2s3tt
1i1s2tat
1s2tein
1s2tigm
ois2tim
1s2tock
1s2tomos
ois2tom
ois2trad
ois2tratu
ois2triction
1s2troph
a2s3tro
apo2s3tr
u2s3tr
1s2tructu
1s2tyle
anti1a2
anti1e2
anti2enne
anti1s2
'anti1a2
'anti1e2
'anti2enne
'anti1s2
bi1a2c
nbi1au
bio1a2
bi1u2
bi2s1a2
ci2s1alp
co1acc
co1acqco1a2d
co1ar
co1assoc
co1assur
co1au
co1ax
co1
Date:Tue, 18 Aug 92 16:22:00 CET
From:    LETTVA AT RULMVS.LEIDENUNIV.NL
Subject:    DVISCR
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Ik heb problemen met de zoekfunctie van DVISCR. Volgens de
documentatie wordt gezocht vanaf het begin van de huidige bladzijde
danwel vanaf het punt dat met een vorige zoekactie bereikt werd.
In werkelijkheid zoekt hij vanaf het eind van de huidige bladzij
(of het eind van de bladzij die met een vorige zoekactie bereikt werd).
De versie die ik gebruik is 1.4d.
Is er een nieuwere/andere versie die dit wel goed doet? Of een
andere previewer?
      Bij voorbaat dank,

Andrea de Leeuw van Weenen
Dept of Comparative Linguistics
Universiteit Leiden PO Box 9515, 2300 RA Leiden
The Netherlands, LETTVA AT rulmvs.LeidenUniv.nl
Date:Tue, 18 Aug 92 16:09:35 MET
From:    "J.A. van de Griend" <VDGRIEND AT RULWINW.LEIDENUNIV.NL>
Subject:    nummering van formules
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Weet iemand of, en zo ja hoe, een formule in displaystyle in plain TeX
zowel rechts als links van een nummering of ander symbool kan worden
voorzien?
Groeten, Jaap
J.A. van de Griend
Department of Mathematics and Computer Science
Leiden University
P.O. Box 9512
2300 RA Leiden
Date:Tue, 18 Aug 92 10:52:34 EDT
From:    eijkhout AT CS.UTK.EDU
Subject:    Re: hyphenations
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>Hoe lossen we dit nu op? Kan ik \lccode _na_ de franse patronen
>weer terugzetten, en moet FRENCH.STY hem dan weer 'aan' zetten?

Yep.

Maar ik kan me zo voorstellen dat je dan toch zelfs in het frans
ongewenste afbrekingen krijgt.

Victor Eijkhout
Department of Computer Science; University of Tennessee at Knoxville
104 Ayres Hall; 1403 Circle Dr.; Knoxville TN 37996-1301
phone: +1 615 974 8298 (secretary 8295; fax 8296); home +1 615 558 3069
    Support the League for Programming Freedom! league AT prep.ai.mit.edu

Date:Tue, 18 Aug 92 10:56:30 EDT
From:    eijkhout AT CS.UTK.EDU
Subject:    Re: nummering van formules
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Zowel links als rechts een krabbel in een display?

Dan moet je toch wat creativiteit ten toon spreiden. Aangezien je dit vast niet
met elk display wil doen kun je het beste maar een macro
schrijven:

\LRdisplay{linker symbool}{rechter symbool}{formule}

\def\LRdisplay#1#2#3{$$\hbox to \hsize %of was dat \displaywidth?
   {#1\hfill {\displaystyle #2}\hfill #3}}

of iets in die richting.

Als dit phenomeen zich met elk display voordoet kun je pg204/5 van mijn
boek als inspiratie nemen voor een automatische aanpak.

Victor Eijkhout
Department of Computer Science; University of Tennessee at Knoxville
104 Ayres Hall; 1403 Circle Dr.; Knoxville TN 37996-1301
phone: +1 615 974 8298 (secretary 8295; fax 8296); home +1 615 558 3069
    Support the League for Programming Freedom! league AT prep.ai.mit.edu

Date:Wed, 19 Aug 92 15:56:00 CET
From:    LETTVA AT RULMVS.LEIDENUNIV.NL
Subject:    parindent
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Toen ik een stel tijdens de vakantie geproduceerde LaTeX files
op de werkplek opnieuw wilde uitprinten, trad er een verloop in
de paginering op. Nogal hinderlijk, omdat veel werk is gaan zitten
juist in de paginaopmaak.
Bij nadere beschouwing blijkt de parindent te veranderen. In
hoofdstuk 1 is het ongeveer 12mm, op het eind van hoofdstuk 2 ongeveer
13mm en in hoofstuk 3 ongeveer 14mm.
Ik gebruik boek.sty met een paar kleine variaties in 12 punt.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is en hoe ik het
verhelp?
        Bij voorbaat dank.

Andrea de Leeuw van Weenen
Dept of Comparative Linguistics
Universiteit Leiden PO Box 9515, 2300 RA Leiden
The Netherlands, LETTVA AT rulmvs.LeidenUniv.nl
Date:Wed, 19 Aug 92 16:45:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Re: parindent
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


> Toen ik een stel tijdens de vakantie geproduceerde LaTeX files
> op de werkplek opnieuw wilde uitprinten, trad er een verloop in
> de paginering op. Nogal hinderlijk, omdat veel werk is gaan zitten
> juist in de paginaopmaak.
> Bij nadere beschouwing blijkt de parindent te veranderen. In
> hoofdstuk 1 is het ongeveer 12mm, op het eind van hoofdstuk 2 ongeveer
> 13mm en in hoofstuk 3 ongeveer 14mm.
> Ik gebruik boek.sty met een paar kleine variaties in 12 punt.
> Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is en hoe ik het
> verhelp?

        Ja, ik heb wel een idee.
        Victor heeft in de nederlandse stijlen zoals artikel1 en ook boek
        een `vaste' parindent (=unitindent) ingevoerd. Dat `vast' staat
        tussen aanhalingstekens, want de waarde ervan wordt adaptief
        bepaald. Als een sectienummer breder is dan \unitindent, dan wordt
        de waarde van \unitindent aangepast en een vlag gezet waardoor
        de waarde van \unitindent naar de .aux file wordt geschreven.

        Voor je vakantie heb je dat waarschijnlijk niet gemerkt, vanwege
        het meermaals editten (veronderstel ik) van je file. Waarschijnlijk
        heb je vlak voor je vakantie een opruim aktie gehouden, waarin je
        onder meer de .aux files hebt opgeruimd.

        Draai LaTeX nog een keer en je hebt overal weer dezelfde \unitindent
        (en dus \parindent).

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Wed, 19 Aug 92 12:18:17 EDT
From:    eijkhout AT CS.UTK.EDU
Subject:    Re: parindent
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>        Victor heeft in de nederlandse stijlen zoals artikel1 en ook boek
        een `vaste' parindent (=unitindent) ingevoerd. Dat `vast' staat
        tussen aanhalingstekens, want de waarde ervan wordt adaptief
        bepaald. Als een sectienummer breder is dan \unitindent, dan wordt

Dat is ook mijn beste gok. Toen ik deze veranderende parindent aan het
 implementeren
was, en Johannes en Nico om hun mening vroeg, schertste J. dat ik misschien een
foutmelding
 LaTeX Warning: Indentation(s) may have changed. Rerun to get indentation right.
zou moeten toevoegen.

Kennelijk was dat nog niet zo'n gek idee ...

Victor Eijkhout
Department of Computer Science; University of Tennessee at Knoxville
104 Ayres Hall; 1403 Circle Dr.; Knoxville TN 37996-1301
phone: +1 615 974 8298 (secretary 8295; fax 8296); home +1 615 558 3069
    Support the League for Programming Freedom! league AT prep.ai.mit.edu

Date:Thu, 20 Aug 92 09:44:00 CET
From:    LETTVA AT RULMVS.LEIDENUNIV.NL
Subject:    Re: Re: parindent
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Er begint mij nu een licht te branden. Ik heb geprint steeds als
er een paar bladzijden in orde waren, en ergens halverwege heb
ik toen ontdekt hoe ik subsubsecties automatisch kon nummeren.
Aangezien de tricky pagina's voornamelijk in het eerste deel zitten
zal ik secnumdepth maar weer op de default waarde zetten, en de
nummering met de hand uitvoeren. Of is het heel simpel de variabiliteit
van parindent op te heffen?

Andrea de Leeuw van Weenen
Dept of Comparative Linguistics
Universiteit Leiden PO Box 9515, 2300 RA Leiden
The Netherlands, LETTVA AT rulmvs.LeidenUniv.nl
Date:Thu, 20 Aug 92 13:13:51 EDT
From:    eijkhout AT CS.UTK.EDU
Subject:    Re: parindent
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>Of is het heel simpel de variabiliteit
>van parindent op te heffen?

Ahum. Het lijkt erop dat hier zich een kever in de ntg stijlen heeft
voorgedaan. Het is mij een raadsel waarom deze nog niet eerder aan het
licht gekomen is.

Voeg \immediate toe aan beide \write commando's in \@writeindent:

\def\@writeindent#1{\immediate\write\@mainaux
% be compatible with other document styles:
   {\string\@ifundefined{unitindent}{\string\newdimen\string\unitindent
                                     \let\string\@indentset\relax}{}}
% now write the commands to use the new value of \unitindent
   \immediate\write\@mainaux{\global\unitindent=#1\string\relax
                   \string\@indentset \string\relax
                   \def\string\@fnlabelfraction{\@fnlabelfraction}\relax}}

en dan werkt het opeens wel. Kan Johannes deze verandering even aanbrengen
in de stijlen opde server? Ik ben wat met mijn eigen versies aan het prutsen,
dus ik kan geen gehele bestanden opsturen.

Andrea, vertaal je document even in zijn geheel om een correct .aux bestand
te krijgen, en doe dan \nofiles in je hoofdbestand als je kleine stukjes
verwerkt.

Harumpf. En nu ga ik toch echt even iets nuttigs doen.

Victor Eijkhout
Department of Computer Science; University of Tennessee at Knoxville
104 Ayres Hall; 1403 Circle Dr.; Knoxville TN 37996-1301
phone: +1 615 974 8298 (secretary 8295; fax 8296); home +1 615 558 3069
    Support the League for Programming Freedom! league AT prep.ai.mit.edu

Date:Thu, 20 Aug 92 03:00:00 LCL
From:    Humberto Jose Bortolossi <hjbortol AT IMPA.BR>
Subject:    X-posting, printing .TEX files on a 3820 printer
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Greetings.

     Sorry by cross-posting this mail but I think there is an error with
tex/latex CMS version.

     When I try to print a file generated by TEX/CMS the integral symbol
never appears. Worst, all symbols on position 13x 2 don't appear.      I
used PFS program to generate all needed fonts (since I'm using the  PSF/
VM IBM software). Does anyone already get such kind of problem?

     Please, any help will be welcome.

     Thanks in advance, Humberto.

--
+------------------------------------------+----------------------------------+
! Humberto Jose' Bortolossi                ! bitnet:   hjbortol AT brlncc.bitnet !
! Instituto de Matematica Pura e Aplicada  ! internet: hjbortol AT gauss.impa.br !
! Estrada Dona Castorina, 110              +----------------------------------+
! Jardim Botanico                          ! voice:    55-021-294-9032 (185)  !
! CEP 22460 - Rio de Janeiro - RJ - Brazil ! fax:      55-021-512-4115        !
+------------------------------------------+----------------------------------+
Date:Fri, 21 Aug 92 11:01:38 MET
From:    "P. Wackers" <U216002 AT HNYKUN11.BITNET>
Subject:    nieuwe letter
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Beste TeXers

Voor het publiceren van een tekstkritisch artikel heb ik behoefte aan
een nieuwe letter. Het gaat om een (onderkast) p waarvan de stok iets
naar beneden verlengd wordt en waarvan het schreefje aan de onderkant
iets breder wordt gemaakt, zodat er een kruisje ontstaat.
Ik werk gewoon met de CM fonts, dus deze letter moet heel eenvoudig
te maken zijn op basis van de Metafont definitie van de p uit de CM-familie.
Ik heb echter nog nooit met metafont gewerkt en in mijn directe
omgeving ken ik ook niemand die Metafont beheerst. Is er soms iemand in
TeX-NL land die in staat en bereid is om mij te helpen? Ik zou hem
of haar zeer erkentelijk zijn.

Paul Wackers                    Vakgroep Nederlands KUN
                                u216002 AT hnykun11.bitnet
Date:Fri, 21 Aug 92 12:38:55 CET
From:    Piet Tutelaers <rcpt AT URC.TUE.NL>
Subject:    Re: nieuwe letter
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


[ "P. Wackers" (Aug 21, 10:31):
>
> Beste TeXers
>
> Voor het publiceren van een tekstkritisch artikel heb ik behoefte aan
> een nieuwe letter. Het gaat om een (onderkast) p waarvan de stok iets
> naar beneden verlengd wordt en waarvan het schreefje aan de onderkant
> iets breder wordt gemaakt, zodat er een kruisje ontstaat.
> Ik werk gewoon met de CM fonts, dus deze letter moet heel eenvoudig
> te maken zijn op basis van de Metafont definitie van de p uit de CM-familie.
> Ik heb echter nog nooit met metafont gewerkt en in mijn directe
> omgeving ken ik ook niemand die Metafont beheerst. Is er soms iemand in
> TeX-NL land die in staat en bereid is om mij te helpen? Ik zou hem
> of haar zeer erkentelijk zijn.
>
> Paul Wackers                    Vakgroep Nederlands KUN
>                                 u216002 AT hnykun11.bitnet
]

Hallo Paul,

Ik ben bereid om met METAFONT een nieuwe p te hakken maar niet voor
niets. Je bent voor dit soort dingen al heel gauw een middagje zoet.
Als dat geen onoverkomelijk bezwaar voor je is neem dan even
persoonlijk contact op.

--Piet

internet: rcpt AT urc.tue.nl       | Piet Tutelaers
bitnet:   rcpt AT heitue5.BITNET   | Computer Center       Room  RC 1.90
phone:    +31 (0)40 474541      | Eindhoven University of  Technology
fax:      +31 (0)40 434438      | P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, NL
Date:Fri, 21 Aug 92 16:12:00 CET
From:    LETTVA AT RULMVS.LEIDENUNIV.NL
Subject:    Re: nieuwe letter
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


     Beste Paul,
Ik moet binnenkort nog het een en ander aan dergelijke
snuisterijtjes maken. Het kan dan vermoedelijk wel meegenomen
worden. Heb je een afbeelding van het betreffende teken?
Is het trouwens de per-afkorting?

Andrea de Leeuw van Weenen
Dept of Comparative Linguistics
Universiteit Leiden PO Box 9515, 2300 RA Leiden
The Netherlands, LETTVA AT rulmvs.LeidenUniv.nl
Tel 071-272507 (bgg 272501); thuis 220790
Date:Tue, 25 Aug 92 09:51:00 MET
From:    Daniel Kropveld <KROPVELD AT AMC.UVA.NL>
Subject:    probleem met Artikel style
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Hier is een probleem met ARTIKEL2.STY of NTG10.STY

Sinds ik LaTeX van 25 MAR 1992 heb geinstalleerd heb ik het volgende probleem:
(samengevat en overgetikt)

This is TeX C ver 3.1               (PasTeX op de AMIGA)
Artikel2 V1.16a
ntg10.sty
extra \fi.
l.580       }\fi

Als ik dan ondanks deze melding verder ga, krijg ik weer een melding bij

\subsection*{...}
en dan wordt de rest van de tekst een vreselijke puinhoop!!

Ik neem aan dat het een foutje is dat door de nieuwe LaTeX is geintroduceerd.
Gaarne een oplossing, groeten Dani\"el.


Date:Tue, 25 Aug 92 10:05:00 CET
From:    LETTVA AT RULMVS.LEIDENUNIV.NL
Subject:    Accents: genaccent
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Tot mijn vreugde vond ik in David Salomon's cursus een verhaal
over diacritische tekens onder letters en meervoudige diacritica
(May 6 1992 10:53 pag. 29). Aangezien ik sowieso nog wat extra
diacritica heb, lijkt het onderbrengen in een apart accentenfont
heel aantrekkelijk. Een eerste blik echter in Knuth's boek E maakt
duidelijk dat alles gerelateerd is aan asc_height, met de fijne
bijstellingen aan de onderzijde. Het lijkt me dat voor een font
als David S. bedoelt alles aan de basislijn gerelateerd moet zijn, met
de tuning aan de bovenkant. Het omzetten is dus niet geheel triviaal.
Nu neem ik aan dat David of iemand anders al zo'n accentenfont
gemaakt heeft. Weet iemand of dat zo is? En of het beschikbaar is?
Bij voorbaat dank,

Andrea de Leeuw van Weenen
Dept of Comparative Linguistics
Universiteit Leiden PO Box 9515, 2300 RA Leiden
The Netherlands, LETTVA AT rulmvs.LeidenUniv.nl
Date:Tue, 25 Aug 92 13:00:00 MET
From:    U001310 AT HNYKUN11.URC.KUN.NL
Subject:    Re: probleem met Artikel style
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Dani\"el Kropveld merkte op:
>
>Hier is een probleem met ARTIKEL2.STY of NTG10.STY
>
>Sinds ik LaTeX van 25 MAR 1992 heb geinstalleerd heb ik het volgende probleem:
>(samengevat en overgetikt)
>
>This is TeX C ver 3.1               (PasTeX op de AMIGA)
>Artikel2 V1.16a
>ntg10.sty
>extra \fi.
>l.580       }\fi
>
>Als ik dan ondanks deze melding verder ga, krijg ik weer een melding bij
>
>\subsection*{...}
>en dan wordt de rest van de tekst een vreselijke puinhoop!!
>
>Ik neem aan dat het een foutje is dat door de nieuwe LaTeX is geintroduceerd.
>Gaarne een oplossing, groeten Dani\"el.
>
>

Snel even bij mij getest, en hetzelfde probleem ook hier. Het probleem
lijkt te zitten in het volgende stukje:

    \list{\csname\@itemitem\endcsname}%
          \def\makelabel##1{##1\hfil}%
         ^--------------------------------- Hier ontbreekt een {


Snelle oplossing: verbeter voorgaande door het volgende in een style file
te stoppen, of tussen \makeatletter ... \makeatother in de preambule van
je dokument:

\def\itemize{\ifnum \@itemdepth >3 \@toodeep\else
    \advance\@itemdepth \@ne
    \edef\@itemitem{labelitem\romannumeral\the\@itemdepth}%
    \list{\csname\@itemitem\endcsname}%
         {\def\makelabel##1{##1\hfil}%
         }\fi}


Ronald
Date:Tue, 25 Aug 92 17:18:52 CET
From:    KETTENIS AT RCL.WAU.NL
Subject:    Spelling checker
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Beste (La)TeX-ers,
Om te voorkomen dat ik een verkeerde keuze doe, zou ik graag van jullie
willen weten welke spelling checker (Engels) ik het beste kan gebruiken in
relatie tot LaTeX. Ik werk, nog maar kort, op een SUN werkstation.
Dank voor de te ondernemen moeite, Dik Kettenis
Date:Tue, 25 Aug 92 22:15:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Re: probleem met Artikel style
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>
> Snel even bij mij getest, en hetzelfde probleem ook hier. Het probleem
> lijkt te zitten in het volgende stukje:
>
>     \list{\csname\@itemitem\endcsname}%
>           \def\makelabel##1{##1\hfil}%
>          ^--------------------------------- Hier ontbreekt een {
>
>

        Deze fix, samen met enige andere is opgenomen in de nieuwe
        versie van de ntg-stylen die ik (hopelijk later vanavond,
        anders morgen) in Nijmegen beschikbaar zal maken.

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Tue, 25 Aug 92 23:25:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Revised NTG documentstyles
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>    Hallo,

        De nieuwe versies van de artikelx en rapportx style files
        zijn naar Nijmegen onderweg.

        De versienummers zijn:

ARTIKEL1.DOC
\def\styleversion{1.21b}
\def\styledate{24 August 1992}

ARTIKEL2.DOC
\def\styleversion{1.16c}
\def\styledate{25 August 1992}

ARTIKEL3.DOC
\def\styleversion{1.20b}
\def\styledate{25 August 1992}

RAPPORT1.DOC
\def\styleversion{1.16c}
\def\styledate{25 August 1992}

RAPPORT3.DOC
\def\styleversion{1.19c}
\def\styledate{25 August 1992}

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Wed, 26 Aug 92 12:24:44 CET
From:    Piet Tutelaers <rcpt AT URC.TUE.NL>
Subject:    Re: Spelling checker
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


[ KETTENIS AT RCL.WAU.NL (Aug 25, 16:25):
>
> Beste (La)TeX-ers,
> Om te voorkomen dat ik een verkeerde keuze doe, zou ik graag van jullie
> willen weten welke spelling checker (Engels) ik het beste kan gebruiken in
> relatie tot LaTeX. Ik werk, nog maar kort, op een SUN werkstation.
> Dank voor de te ondernemen moeite, Dik Kettenis
]

Beste Dik,

Ik gebruik de spellings checkers weinig omdat ze allemaal nog lang niet
perfect werken (je kunt je er niet 100% op vertrouwen). De volgende
spellingscheckers zijn mij bekend:
spell - standaard UNIX spellingschecker, werkt alleen op ASCII files maar is
        voor LaTeX files te gebruiken in combinatie met detex (sloopt de (La)TeX
        constructies uit een file).
        Aanwezige woordenboeken: Amerikaans (?)
ispell - interaktieve UNIX spellingschecker, werkt ook direkt op (La)TeX
        files. Biedt de mogelijkheid om woorden te korrigeren, toe te voegen
        aan een prive woordenboek, etc.
        Aanwezige woordenboeken: Amerikaans, Engels (?)
        beschikbaar op: ftp.win.tue.nl:pub/textproc/ispell
nispell - variant van ispell speciaal voor Nederlands
        beschikbaar op: ftp.win.tue.nl:pub/textproc/ispell/nispell
spet   - een SPEllings checker Tool. Biedt ook de mogelijkheid om LaTeX files
        te behandelen vanuit de editor vi (onder andere).
        beschikbaar op ftp.nluug.nl:pub/textproc/txttools.

Ik ben benieuwd welke je voorkeur krijgt ... en waarom.

--Piet (pt)
Date:Wed, 26 Aug 92 17:26:06 +0200
From:    N.POPPELIER AT ELSEVIER.NL
Subject:    Unix man pages
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Collega-TeX'ers,

Ik vond laatst een documentstijloptie troffman.sty op het net, voor de
produktie van Unix man-pagina's met LaTeX.

Misschien heeft een van jullie een antwoord op de volgende vraag.
Stel dat ik man-pagina's in nroff heb, i.e. originele Unix-stijl man-pagina's:
hoe CONVERTEER ik die naar LaTeX, zodat ik deze optie kan gebruiken?
Is er een awk-script, perl-programma of C-programma om dit te doen?

Nico
Date:Wed, 26 Aug 92 16:37:52 +0200
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:    Re: Unix man pages
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>>>>> N.POPPELIER AT elsevier.nl (NP) schrijft:

NP> Ik vond laatst een documentstijloptie troffman.sty op het net, voor de
NP> produktie van Unix man-pagina's met LaTeX.
NP>
NP> Misschien heeft een van jullie een antwoord op de volgende vraag.
NP> Stel dat ik man-pagina's in nroff heb, i.e. originele Unix-stijl man-pagina'
   s:
NP> hoe CONVERTEER ik die naar LaTeX, zodat ik deze optie kan gebruiken?
NP> Is er een awk-script, perl-programma of C-programma om dit te doen?

tr2latex:

How to get tr2latex-2.2.tar.Z from the archive at
        Dept. of Computer Science, Utrecht University:

NOTE: In the following I have assumed your mail address is john AT highbrow.edu.

    Of course you must substitute your own address for this. This should be
    a valid internet or uucp address. For bitnet users name AT host.BITNET
    usually works.

by FTP: (please restrict access to weekends or evening/night (i.e. between
about 20.00 and 0900 UTC).

    ftp ftp.cs.ruu.nl [131.211.80.17]
    user name: anonymous or ftp
    password: your own email address (e.g. john AT highbrow.edu)
      Don't forget to set binary mode if the file is a tar/arc/zoo archive,
      compressed or in any other way contains binary data.
    get TEX/TOOLS/tr2latex-2.2.tar.Z

by mail-server:

send the following message to
mail-server AT cs.ruu.nl (or uunet!mcsun!hp4nl!ruuinf!mail-server):

    begin
    path john AT highbrow.edu (PLEASE SUBSTITUTE *YOUR* ADDRESS)
    send TEX/TOOLS/tr2latex-2.2.tar.Z
    end

NOTE: *** PLEASE USE VALID INTERNET ADDRESSES IF POSSIBLE. DO NOT USE
ADDRESSES WITH ! and @ MIXED !!!! BITNETTERS USE USER AT HOST.BITNET ***

The path command can be deleted if we receive a valid from address in your
message. If this is the first time you use our mail server, we suggest you
first issue the request:
    send HELP
--
Piet* van Oostrum, Dept of Computer Science, Utrecht University,
Padualaan 14, P.O. Box 80.089, 3508 TB Utrecht, The Netherlands.
Telephone: +31 30 531806   Uucp:   uunet!mcsun!ruuinf!piet
Telefax:   +31 30 513791   Internet:  piet AT cs.ruu.nl   (*`Pete')

Date:Wed, 26 Aug 92 16:02:24 +0200
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:    Re: Revised NTG documentstyles
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Ze staan nu ook op ftp.cs.ruu.nl [131.211.80.17], in TEX/NTG.


                                Hartelijke groeten,
                                Piet van Oostrum.
                                <piet AT cs.ruu.nl>
Date:Wed, 26 Aug 92 16:49:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Re: Unix man pages
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


>
>
> Collega-TeX'ers,
>
> Ik vond laatst een documentstijloptie troffman.sty op het net, voor de
> produktie van Unix man-pagina's met LaTeX.
>
> Misschien heeft een van jullie een antwoord op de volgende vraag.
> Stel dat ik man-pagina's in nroff heb, i.e. originele Unix-stijl man-pagina's:
> hoe CONVERTEER ik die naar LaTeX, zodat ik deze optie kan gebruiken?
> Is er een awk-script, perl-programma of C-programma om dit te doen?

        troffman.sty is een onderdeel van tr2tex, en C-programma dat
        de vertaling (voor een deel :-)) voor je doet.

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Wed, 26 Aug 92 18:07:02 CET
From:    J%org Knappen <KNAPPEN AT VKPMZD.KPH.UNI-MAINZ.DE>
Subject:    Re: Accents: genaccent
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


(Entschuldigung, da"s ich auf deutsch antworte, ich kann niederl"andisch
lesen, aber nicht schreiben)

Es gibt einige Zeichens"atze, die Buchstaben mit Akzenten enthalten.
Alle erw"ahnten Zeichens"atze sind als METAFONT-Quellen aus Stuttgart
beziehbar.

* Die dc-Fonts (erweiterte cm-fonts). F"ur die vertikale Positionierung der
  Akzente sind zus"atzliche Parameter eingef"uhrt.

* Die fc-Fonts (f"ur afrikanische Sprachen).

* Die griechischen Fonts von S. Levi. Von der Programmierung her sicherlich
  die interessantesten: Der Grundbuchstabe wird als picture aufgehoben und
  der Akzent/die Akzente (bis zu 3) werden durch Makros erzeugt.

Mit freundlichen Gr"u"sen, J"org Knappen.
Date:Thu, 27 Aug 92 09:37:01 CET
From:    Tonnie Geraets <A.G.Geraets AT CTRL.PHYS.TUE.NL>
Subject:    Re: Revised NTG documentstyles
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Piet,

zoals je misschien ook gezien hebt:
>         De nieuwe versies van de artikelx en rapportx style files
>         zijn naar Nijmegen onderweg.
(en nu ook in Utrecht op ftp.cs.ruu.nl in TEX/NTG).

Naar aanleiding van deze melding ontdekte ik dat op het Ultrix systeem nog
behoorlijk oude versies staan (zo oud zelfs, dat deze versies niet meer in
de version log van de nieuwe vermeld staan).

Daarom zou ik je willen verzoeken om een de hele bovengenoemde directory
eens leeg te slurpen en vervolgens te installeren op de daartoe ge\"eigende
plaats.

-Tonnie

--
Tonnie Geraets                                E-mail: tonnie AT ctrl.phys.tue.nl
Department of Physics     Eindhoven University of Technology, The Netherlands
-----------------------------------------------------------------------------
One of the symptoms of an approaching nervous breakdown
is the belief that one's work is terribly important.
Date:Thu, 27 Aug 92 09:46:19 CET
From:    Tonnie Geraets <A.G.Geraets AT CTRL.PHYS.TUE.NL>
Subject:    Re: Revised NTG documentstyles (foutje, bedankt)
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Per ongeluk heb ik net een message naar deze lijst gestuurd die niet voor
deze lijst bedoelt was. Mijn verontschuldigingen hiervoor.

-Tonnie

--
Tonnie Geraets                                E-mail: tonnie AT ctrl.phys.tue.nl
Department of Physics     Eindhoven University of Technology, The Netherlands
-----------------------------------------------------------------------------
One of the symptoms of an approaching nervous breakdown
is the belief that one's work is terribly important.
Date:Thu, 27 Aug 92 15:50:44 METDST
From:    Jan Willem Polderman <j.w.polderman AT MATH.UTWENTE.NL>
Subject:    time
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Om uitdraaien van verschillende momenten van de dag te kunnen
onderscheiden, dacht ik de tijd op elke pagina af te drukken.
Het commando \number\time of \the\time geeft het aantal minuten
sinds middernacht. Heel interessant, maar ik zag toch liever de
tijd in standaardnotatie, uren en minuten.
Voorbeeld 943 betekent 15.43
Wie weet hoe je dat doet?
--

Jan Willem Polderman
University of Twente,
Dept. Appl. Mathematics,
P.O. Box 217,
7500 AE ENSCHEDE.
The Netherlands.
Fax    : +31 (53) 34 0733
Tel    : +31 (53) 89 3438
E-mail : twpolder AT math.utwente.nl
Date:Thu, 27 Aug 92 21:38:00 +0100
From:    "Johannes L. Braams" <J.L.Braams AT RESEARCH.PTT.NL>
Subject:    Re: time
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


> Voorbeeld 943 betekent 15.43
> Wie weet hoe je dat doet?

% \begin{macro}{\now}
%    Hiertoe worden twee \meta{count}-registers gereserveerd om de uren en
%    minuten in op te slaan.
%    \begin{macrocode}
\newcount\hh \newcount\mm%
%    \end{macrocode}
%    In de \TeX-primitive \verb=\time= is het aantal minuten sinds
%    middernacht opgeslagen. Hieruit wordt de tijd berekend.
%    \begin{macrocode}
\hh=\time \divide\hh by 60
\mm=\hh \multiply\mm by 60 \mm=-\mm
\advance\mm by \time
%    \end{macrocode}
%    Vervolgens kan de macro \verb=\now= worden gedefini"eerd.
%    \begin{macrocode}
\def\now{\number\hh:\ifnum\mm<10{}0\fi\number\mm}%
%    \end{macrocode}
% \end{macro}

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : J.L.Braams AT research.ptt.nl
Fax      : +31 70 3326477               (was   : JL_Braams AT pttrnl.nl)
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Sun, 30 Aug 92 11:07:00 MET
From:    CGL AT RUGR86.RUG.NL
Subject:    Cursus tijdens lustrum? welke?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


Hallo,
Wij hebben weer eeens telefonisch vergaderd en ons gebogen over activiteiten
tijdens ons lustrum, jawel we bestaan in 93 al 5 jaar.
Een eerste suggestie was: Postscript- (La)TeX, met als opzet 1ste dag Postscript
en tweede dag de interactie, vooral via relevante vorbeelden.
Gaarne wil hiermee eens polsen naar de belangstelling.
(Kosten in de grootte orde van Fl 50,- eerste dag, Fl 75,- tweede, en bij beide
dagen Fl 100,-. Handson mogelijk aleen op tweede, en misschien wel helemaal niet
   .)

Ook is het de bedoeling van dit bericht om eventuele andere suggesties te doen.
Wij denken dat een cursus over LaTeX style file modificaties het best zou
kunnen als lxiii vrij gegeven is. Dat zien wij nog niet gebeuren voor die
tijd. Ergo nog niet opportuun.
Gaarne reactie, eventueel op de najaarsbijeenkomst in Meppel.
---Kees---
Date:Sun, 30 Aug 92 11:10:00 MET
From:    CGL AT RUGR86.RUG.NL
Subject:    Lustrum activiteiten ernaast.
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT nic.SURFnet.nl>


In aanvulling op mijn eerste bericht. Het lustrum staat inteken van typografie,
voor alle duidelijkheid. De polsing betrof een eventuele cursus ernaast.
Verder denken wij aan speciale MAPS uitgave van PR materiaal, en dat
`het PC-(La)TeX pakket' klaar op de plank komt te liggen.
---Kees---