63e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2024)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 63e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

vrijdag 7 juni 2024 (Pensioenfonds Rail & Ov, Utrecht)

Programma

 1. Opening van de vergadering
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Algemeen
  • Presentielijst
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Het financiƫle verenigingsjaar
  • Jaarverslag 2023
  • Kascontrole
  • Goedkeuring kascontrole door de vergadering
  • Begroting 2024
  • Goedkeuring begroting door de vergadering
 7. Kiezen nieuwe kascommissie
 8. Contributie bedragen 2025
 9. Bestuursverkiezingen
  • Robbert Schwippert is herkiesbaar als penningmeester
  • Het bestuur draagt Yuri Robbers voor als bestuurslid
 10. Projecten
 11. MAPS
  • MAPS 54
  • Planning
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van de vergadering

De diverse documenten van de penningmeester en secretaris zijn online beschikbaar via het besloten gedeelte van de NTG website, voor wie deze vooraf wil inzien.

Aanmelden

Aanmelden gaarne bij de secretaris.